Example search terms: "NASA", "https://doi.org/10.7265/n59p2ztg"